Amazon LumberyardのソースコードがGitHubで公開

AmazonのゲームエンジンLumberyardのソースコードがGitHubで公開になったようです.
Now Available – Lumberyard on GitHub
https://aws.amazon.com/jp/blogs/gamedev/now-available-lumberyard-on-github/
GitHubリポジトリ
https://github.com/aws/Lumberyard
※追記
日本語の記事が公開されました.
LumberyardがGitHubで公開されました!
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/now-available-lumberyard-on-github/